طبقه بندی مشاغل کانادا

27

طبقه بندی مشاغل کانادا

در این مقاله ما به شما سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا را نمایش و شرح می دهیم. با استفاده از این سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا (National Occupational Classification (NOC دولت کانادا، مشاغل و حرفه های مختلف را دسته بندی می کند. 

اصولی که این مشاغل بر اساس آن دسته بندی شده اند شامل:

 • وظایف کاری
 • کاری که شخص انجام می دهد.

برای مهاجرت به کانادا، طبقه بندی مشاغل کانادا به شکل زیر است:

 • نوع مهارتی ۰ (صفر): مشاغل مدیریتی مثل :
  • مدیران رستوران ها
  • مدیران معادن
 • سطح مهارتی A: مشاغل تخصصی که عموما نیازمند مدرک دانشگاهی هستند مثل :
  • پزشکان
  • دندان پزشکان
  • آرشیتکت ها
 • سطح مهارتی B: مشاغل تکنیکی و حرفه فنی که عموما نیازمند دیپلم کالج یا مدرک کار آموزی هستند مثل :
  • سرآشپزها
  • لوله کش ها
  • برق کار ها
 • سطح مهارتی C: مشاغل متوسط که عموما نیازمد مدرک دبیرستان و یا آموزش مختص شغل هستند مثل :
  • قصاب های صنعتی
  • رانندگان کامیون های دوربرد
 • سطح مهارتی D: مشاغل کارگری که نیازمند آموزش در حین شغل هستند مثل :
  • کارگران جمع آوری میوه جات
  • خدمه نظافتی
  • کارگران حوزه نفتی
NOC TitleSkill level or type
۰۰۱۱Legislators۰
۰۰۱۲Senior government managers and officials۰
۰۰۱۳Senior managers – financial, communications and other business services۰
۰۰۱۴Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations۰
۰۰۱۵Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.۰
۰۰۱۶Senior managers – construction, transportation, production and utilities۰
۰۱۱۱Financial managers۰
۰۱۱۲Human resources managers۰
۰۱۱۳Purchasing managers۰
۰۱۱۴Other administrative services managers۰
۰۱۲۱Insurance, real estate and financial brokerage managers۰
۰۱۲۲Banking, credit and other investment managers۰
۰۱۲۴Advertising, marketing and public relations managers۰
۰۱۲۵Other business services managers۰
۰۱۳۱Telecommunication carriers managers۰
۰۱۳۲Postal and courier services managers۰
۰۲۱۱Engineering managers۰
۰۲۱۲Architecture and science managers۰
۰۲۱۳Computer and information systems managers۰
۰۳۱۱Managers in health care۰
۰۴۱۱Government managers – health and social policy development and program administration۰
۰۴۱۲Government managers – economic analysis, policy development and program administration۰
۰۴۱۳Government managers – education policy development and program administration۰
۰۴۱۴Other managers in public administration۰
۰۴۲۱Administrators – post-secondary education and vocational training۰
NOC TitleSkill level or type
۰۴۲۲School principals and administrators of elementary and secondary education۰
۰۴۲۳Managers in social, community and correctional services۰
۰۴۳۱Commissioned police officers۰
۰۴۳۲Fire chiefs and senior firefighting officers۰
۰۴۳۳Commissioned officers of the Canadian Armed Forces۰
۰۵۱۱Library, archive, museum and art gallery managers۰
۰۵۱۲Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts۰
۰۵۱۳Recreation, sports and fitness program and service directors۰
۰۶۰۱Corporate sales managers۰
۰۶۲۱Retail and wholesale trade managers۰
۰۶۳۱Restaurant and food service managers۰
۰۶۳۲Accommodation service managers۰
۰۶۵۱Managers in customer and personal services, n.e.c.۰
۰۷۱۱Construction managers۰
۰۷۱۲Home building and renovation managers۰
۰۷۱۴Facility operation and maintenance managers۰
۰۷۳۱Managers in transportation۰
۰۸۱۱Managers in natural resources production and fishing۰
۰۸۲۱Managers in agriculture۰
۰۸۲۲Managers in horticulture۰
۰۸۲۳Managers in aquaculture۰
۰۹۱۱Manufacturing managers۰
۰۹۱۲Utilities managers۰
۱۱۱۱Financial auditors and accountantsA
۱۱۱۲Financial and investment analystsA
NOC TitleSkill level or type
۱۱۱۳Securities agents, investment dealers and brokersA
۱۱۱۴Other financial officersA
۱۱۲۱Human resources professionalsA
۱۱۲۲Professional occupations in business management consultingA
۱۱۲۳Professional occupations in advertising, marketing and public relationsA
۲۱۱۱Physicists and astronomersA
۲۱۱۲ChemistsA
۲۱۱۳Geoscientists and oceanographersA
۲۱۱۴Meteorologists and climatologistsA
۲۱۱۵Other professional occupations in physical sciencesA
۲۱۲۱Biologists and related scientistsA
۲۱۲۲Forestry professionalsA
۲۱۲۳Agricultural representatives, consultants and specialistsA
۲۱۳۱Civil engineersA
۲۱۳۲Mechanical engineersA
۲۱۳۳Electrical and electronics engineersA
۲۱۳۴Chemical engineersA
۲۱۴۱Industrial and manufacturing engineersA
۲۱۴۲Metallurgical and materials engineersA
۲۱۴۳Mining engineersA
۲۱۴۴Geological engineersA
۲۱۴۵Petroleum engineersA
۲۱۴۶Aerospace engineersA
۲۱۴۷Computer engineers (except software engineers and designers)A
۲۱۴۸Other professional engineers, n.e.c.A
NOC TitleSkill level or type
۲۱۵۱ArchitectsA
۲۱۵۲Landscape architectsA
۲۱۵۳Urban and land use plannersA
۲۱۵۴Land surveyorsA
۲۱۶۱Mathematicians, statisticians and actuariesA
۲۱۷۱Information systems analysts and consultantsA
۲۱۷۲Database analysts and data administratorsA
۲۱۷۳Software engineers and designersA
۲۱۷۴Computer programmers and interactive media developersA
۲۱۷۵Web designers and developersA
۳۰۱۱Nursing co-ordinators and supervisorsA
۳۰۱۲Registered nurses and registered psychiatric nursesA
۳۱۱۱Specialist physiciansA
۳۱۱۲General practitioners and family physiciansA
۳۱۱۳DentistsA
۳۱۱۴VeterinariansA
۳۱۲۱OptometristsA
۳۱۲۲ChiropractorsA
۳۱۲۴Allied primary health practitionersA
۳۱۲۵Other professional occupations in health diagnosing and treatingA
۳۱۳۱PharmacistsA
۳۱۳۲Dietitians and nutritionistsA
۳۱۴۱Audiologists and speech-language pathologistsA
۳۱۴۲PhysiotherapistsA
۳۱۴۳Occupational therapistsA
NOC TitleSkill level or type
۳۱۴۴Other professional occupations in therapy and assessmentA
۴۰۱۱University professors and lecturersA
۴۰۱۲Post-secondary teaching and research assistantsA
۴۰۲۱College and other vocational instructorsA
۴۰۳۱Secondary school teachersA
۴۰۳۲Elementary school and kindergarten teachersA
۴۰۳۳Educational counsellorsA
۴۱۱۱JudgesA
۴۱۱۲Lawyers and Quebec notariesA
۴۱۵۱PsychologistsA
۴۱۵۲Social workersA
۴۱۵۳Family, marriage and other related counsellorsA
۴۱۵۴Professional occupations in religionA
۴۱۵۵Probation and parole officers and related occupationsA
۴۱۵۶Employment counsellorsA
۴۱۶۱Natural and applied science policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۲Economists and economic policy researchers and analystsA
۴۱۶۳Business development officers and marketing researchers and consultantsA
۴۱۶۴Social policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۵Health policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۶Education policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۷Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۸Program officers unique to governmentA
۴۱۶۹Other professional occupations in social science, n.e.c.A
۵۱۱۱LibrariansA
NOC TitleSkill level or type
۵۱۱۲Conservators and curatorsA
۵۱۱۳ArchivistsA
۵۱۲۱Authors and writersA
۵۱۲۲EditorsA
۵۱۲۳JournalistsA
۵۱۲۵Translators, terminologists and interpretersA
۵۱۳۱Producers, directors, choreographers and related occupationsA
۵۱۳۲Conductors, composers and arrangersA
۵۱۳۳Musicians and singersA
۵۱۳۴DancersA
۵۱۳۵Actors and comediansA
۵۱۳۶Painters, sculptors and other visual artistsA
۱۲۱۱Supervisors, general office and administrative support workersB
۱۲۱۲Supervisors, finance and insurance office workersB
۱۲۱۳Supervisors, library, correspondence and related information workersB
۱۲۱۴Supervisors, mail and message distribution occupationsB
۱۲۱۵Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsB
۱۲۲۱Administrative officersB
۱۲۲۲Executive assistantsB
۱۲۲۳Human resources and recruitment officersB
۱۲۲۴Property administratorsB
۱۲۲۵Purchasing agents and officersB
۱۲۲۶Conference and event plannersB
۱۲۲۷Court officers and justices of the peaceB
۱۲۲۸Employment insurance, immigration, border services and revenue officersB
NOC TitleSkill level or type
۱۲۴۱Administrative assistantsB
۱۲۴۲Legal administrative assistantsB
۱۲۴۳Medical administrative assistantsB
۱۲۵۱Court reporters, medical transcriptionists and related occupationsB
۱۲۵۲Health information management occupationsB
۱۲۵۳Records management techniciansB
۱۲۵۴Statistical officers and related research support occupationsB
۱۳۱۱Accounting technicians and bookkeepersB
۱۳۱۲Insurance adjusters and claims examinersB
۱۳۱۳Insurance underwritersB
۱۳۱۴Assessors, valuators and appraisersB
۱۳۱۵Customs, ship and other brokersB
۲۲۱۱Chemical technologists and techniciansB
۲۲۱۲Geological and mineral technologists and techniciansB
۲۲۲۱Biological technologists and techniciansB
۲۲۲۲Agricultural and fish products inspectorsB
۲۲۲۳Forestry technologists and techniciansB
۲۲۲۴Conservation and fishery officersB
۲۲۲۵Landscape and horticulture technicians and specialistsB
۲۲۳۱Civil engineering technologists and techniciansB
۲۲۳۲Mechanical engineering technologists and techniciansB
۲۲۳۳Industrial engineering and manufacturing technologists and techniciansB
۲۲۳۴Construction estimatorsB
۲۲۴۱Electrical and electronics engineering technologists and techniciansB
۲۲۴۲Electronic service technicians (household and business equipment)B
NOC TitleSkill level or type
۲۲۴۳Industrial instrument technicians and mechanicsB
۲۲۴۴Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectorsB
۲۲۵۱Architectural technologists and techniciansB
۲۲۵۲Industrial designersB
۲۲۵۳Drafting technologists and techniciansB
۲۲۵۴Land survey technologists and techniciansB
۲۲۵۵Technical occupations in geomatics and meteorologyB
۲۲۶۱Non-destructive testers and inspection techniciansB
۲۲۶۲Engineering inspectors and regulatory officersB
۲۲۶۳Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyB
۲۲۶۴Construction inspectorsB
۲۲۷۱Air pilots, flight engineers and flying instructorsB
۲۲۷۲Air traffic controllers and related occupationsB
۲۲۷۳Deck officers, water transportB
۲۲۷۴Engineer officers, water transportB
۲۲۷۵Railway traffic controllers and marine traffic regulatorsB
۲۲۸۱Computer network techniciansB
۲۲۸۲User support techniciansB
۲۲۸۳Information systems testing techniciansB
۳۲۱۱Medical laboratory technologistsB
۳۲۱۲Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsB
۳۲۱۳Animal health technologists and veterinary techniciansB
۳۲۱۴Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologistsB
۳۲۱۵Medical radiation technologistsB
۳۲۱۶Medical sonographersB
NOC TitleSkill level or type
۳۲۱۷Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.B
۳۲۱۹Other medical technologists and technicians (except dental health)B
۳۲۲۱DenturistsB
۳۲۲۲Dental hygienists and dental therapistsB
۳۲۲۳Dental technologists, technicians and laboratory assistantsB
۳۲۳۱OpticiansB
۳۲۳۲Practitioners of natural healingB
۳۲۳۳Licensed practical nursesB
۳۲۳۴Paramedical occupationsB
۳۲۳۶Massage therapistsB
۳۲۳۷Other technical occupations in therapy and assessmentB
۴۲۱۱Paralegal and related occupationsB
۴۲۱۲Social and community service workersB
۴۲۱۴Early childhood educators and assistantsB
۴۲۱۵Instructors of persons with disabilitiesB
۴۲۱۶Other instructorsB
۴۲۱۷Other religious occupationsB
۴۳۱۱Police officers (except commissioned)B
۴۳۱۲FirefightersB
۴۳۱۳Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesB
۵۲۱۱Library and public archive techniciansB
۵۲۱۲Technical occupations related to museums and art galleriesB
۵۲۲۱PhotographersB
۵۲۲۲Film and video camera operatorsB
۵۲۲۳Graphic arts techniciansB
NOC TitleSkill level or type
۵۲۲۴Broadcast techniciansB
۵۲۲۵Audio and video recording techniciansB
۵۲۲۶Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing artsB
۵۲۲۷Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing artsB
۵۲۳۱Announcers and other broadcastersB
۵۲۳۲Other performers, n.e.c.B
۵۲۴۱Graphic designers and illustratorsB
۵۲۴۲Interior designers and interior decoratorsB
۵۲۴۳Theatre, fashion, exhibit and other creative designersB
۵۲۴۴Artisans and craftspersonsB
۵۲۴۵Patternmakers – textile, leather and fur productsB
۵۲۵۱AthletesB
۵۲۵۲CoachesB
۵۲۵۳Sports officials and refereesB
۵۲۵۴Program leaders and instructors in recreation, sport and fitnessB
۶۲۱۱Retail sales supervisorsB
۶۲۲۱Technical sales specialists – wholesale tradeB
۶۲۲۲Retail and wholesale buyersB
۶۲۳۱Insurance agents and brokersB
۶۲۳۲Real estate agents and salespersonsB
۶۲۳۵Financial sales representativesB
۶۳۱۱Food service supervisorsB
۶۳۱۲Executive housekeepersB
۶۳۱۳Accommodation, travel, tourism and related services supervisorsB
۶۳۱۴Customer and information services supervisorsB
NOC TitleSkill level or type
۶۳۱۵Cleaning supervisorsB
۶۳۱۶Other services supervisorsB
۶۳۲۱ChefsB
۶۳۲۲CooksB
۶۳۳۱Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleB
۶۳۳۲BakersB
۶۳۴۱Hairstylists and barbersB
۶۳۴۲Tailors, dressmakers, furriers and millinersB
۶۳۴۳Shoe repairers and shoemakersB
۶۳۴۴Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupationsB
۶۳۴۵UpholsterersB
۶۳۴۶Funeral directors and embalmersB
۷۲۰۱Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupationsB
۷۲۰۲Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupationsB
۷۲۰۳Contractors and supervisors, pipefitting tradesB
۷۲۰۴Contractors and supervisors, carpentry tradesB
۷۲۰۵Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicersB
۷۲۳۱Machinists and machining and tooling inspectorsB
۷۲۳۲Tool and die makersB
۷۲۳۳Sheet metal workersB
۷۲۳۴BoilermakersB
۷۲۳۵Structural metal and platework fabricators and fittersB
۷۲۳۶IronworkersB
۷۲۳۷Welders and related machine operatorsB
۷۲۴۱Electricians (except industrial and power system)B
NOC TitleSkill level or type
۷۲۴۲Industrial electriciansB
۷۲۴۳Power system electriciansB
۷۲۴۴Electrical power line and cable workersB
۷۲۴۵Telecommunications line and cable workersB
۷۲۴۶Telecommunications installation and repair workersB
۷۲۴۷Cable television service and maintenance techniciansB
۷۲۵۱PlumbersB
۷۲۵۲Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installersB
۷۲۵۳Gas fittersB
۷۲۷۱CarpentersB
۷۲۷۲CabinetmakersB
۷۲۸۱BricklayersB
۷۲۸۲Concrete finishersB
۷۲۸۳TilesettersB
۷۲۸۴Plasterers, drywall installers and finishers and lathersB
۷۲۹۱Roofers and shinglersB
۷۲۹۲GlaziersB
۷۲۹۳InsulatorsB
۷۲۹۴Painters and decorators (except interior decorators)B
۷۲۹۵Floor covering installersB
۷۳۰۱Contractors and supervisors, mechanic tradesB
۷۳۰۲Contractors and supervisors, heavy equipment operator crewsB
۷۳۰۳Supervisors, printing and related occupationsB
۷۳۰۴Supervisors, railway transport operationsB
۷۳۰۵Supervisors, motor transport and other ground transit operatorsB
NOC TitleSkill level or type
۷۳۱۱Construction millwrights and industrial mechanicsB
۷۳۱۲Heavy-duty equipment mechanicsB
۷۳۱۳Heating, refrigeration and air conditioning mechanicsB
۷۳۱۴Railway carmen/womenB
۷۳۱۵Aircraft mechanics and aircraft inspectorsB
۷۳۱۶Machine fittersB
۷۳۱۸Elevator constructors and mechanicsB
۷۳۲۱Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairersB
۷۳۲۲Motor vehicle body repairersB
۷۳۳۱Oil and solid fuel heating mechanicsB
۷۳۳۲Appliance servicers and repairersB
۷۳۳۳Electrical mechanicsB
۷۳۳۴Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanicsB
۷۳۳۵Other small engine and small equipment repairersB
۷۳۶۱Railway and yard locomotive engineersB
۷۳۶۲Railway conductors and brakemen/womenB
۷۳۷۱Crane operatorsB
۷۳۷۲Drillers and blasters – surface mining, quarrying and constructionB
۷۳۷۳Water well drillersB
۷۳۸۱Printing press operatorsB
۷۳۸۴Other trades and related occupations, n.e.c.B
۸۲۱۱Supervisors, logging and forestryB
۸۲۲۱Supervisors, mining and quarryingB
۸۲۲۲Contractors and supervisors, oil and gas drilling and servicesB
۸۲۳۱Underground production and development minersB
NOC TitleSkill level or type
۸۲۳۲Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workersB
۸۲۴۱Logging machinery operatorsB
۸۲۵۲Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersB
۸۲۵۵Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture servicesB
۸۲۶۱Fishing masters and officersB
۸۲۶۲Fishermen/womenB
۹۲۱۱Supervisors, mineral and metal processingB
۹۲۱۲Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilitiesB
۹۲۱۳Supervisors, food and beverage processingB
۹۲۱۴Supervisors, plastic and rubber products manufacturingB
۹۲۱۵Supervisors, forest products processingB
۹۲۱۷Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturingB
۹۲۲۱Supervisors, motor vehicle assemblingB
۹۲۲۲Supervisors, electronics manufacturingB
۹۲۲۳Supervisors, electrical products manufacturingB
۹۲۲۴Supervisors, furniture and fixtures manufacturingB
۹۲۲۶Supervisors, other mechanical and metal products manufacturingB
۹۲۲۷Supervisors, other products manufacturing and assemblyB
۹۲۳۱Central control and process operators, mineral and metal processingB
۹۲۳۲Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processingB
۹۲۳۵Pulping, papermaking and coating control operatorsB
۹۲۴۱Power engineers and power systems operatorsB
۹۲۴۳Water and waste treatment plant operatorsB
۱۴۱۱General office support workersC
۱۴۱۴ReceptionistsC
NOC TitleSkill level or type
۱۴۱۵Personnel clerksC
۱۴۱۶Court clerksC
۱۴۲۲Data entry clerksC
۱۴۲۳Desktop publishing operators and related occupationsC
۱۴۳۱Accounting and related clerksC
۱۴۳۲Payroll administratorsC
۱۴۳۴Banking, insurance and other financial clerksC
۱۴۳۵CollectorsC
۱۴۵۱Library assistants and clerksC
۱۴۵۲Correspondence, publication and regulatory clerksC
۱۴۵۴Survey interviewers and statistical clerksC
۱۵۱۱Mail, postal and related workersC
۱۵۱۲Letter carriersC
۱۵۱۳Couriers, messengers and door-to-door distributorsC
۱۵۲۱Shippers and receiversC
۱۵۲۲Storekeepers and partspersonsC
۱۵۲۳Production logistics co-ordinatorsC
۱۵۲۴Purchasing and inventory control workersC
۱۵۲۵DispatchersC
۱۵۲۶Transportation route and crew schedulersC
۳۴۱۱Dental assistantsC
۳۴۱۳Nurse aides, orderlies and patient service associatesC
۳۴۱۴Other assisting occupations in support of health servicesC
۴۴۱۱Home child care providersC
۴۴۱۲Home support workers, housekeepers and related occupationsC
NOC TitleSkill level or type
۴۴۱۳Elementary and secondary school teacher assistantsC
۴۴۲۱Sheriffs and bailiffsC
۴۴۲۲Correctional service officersC
۴۴۲۳By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.C
۶۴۱۱Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)C
۶۴۲۱Retail salespersonsC
۶۵۱۱Maîtres d’hôtel and hosts/hostessesC
۶۵۱۲BartendersC
۶۵۱۳Food and beverage serversC
۶۵۲۱Travel counsellorsC
۶۵۲۲Pursers and flight attendantsC
۶۵۲۳Airline ticket and service agentsC
۶۵۲۴Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerksC
۶۵۲۵Hotel front desk clerksC
۶۵۳۱Tour and travel guidesC
۶۵۳۲Outdoor sport and recreational guidesC
۶۵۳۳Casino occupationsC
۶۵۴۱Security guards and related security service occupationsC
۶۵۵۱Customer services representatives – financial institutionsC
۶۵۵۲Other customer and information services representativesC
۶۵۶۱Image, social and other personal consultantsC
۶۵۶۲Estheticians, electrologists and related occupationsC
۶۵۶۳Pet groomers and animal care workersC
۶۵۶۴Other personal service occupationsC
۷۴۴۱Residential and commercial installers and servicersC
NOC TitleSkill level or type
۷۴۴۲Waterworks and gas maintenance workersC
۷۴۴۴Pest controllers and fumigatorsC
۷۴۴۵Other repairers and servicersC
۷۴۵۱Longshore workersC
۷۴۵۲Material handlersC
۷۵۱۱Transport truck driversC
۷۵۱۲Bus drivers, subway operators and other transit operatorsC
۷۵۱۳Taxi and limousine drivers and chauffeursC
۷۵۱۴Delivery and courier service driversC
۷۵۲۱Heavy equipment operators (except crane)C
۷۵۲۲Public works maintenance equipment operators and related workersC
۷۵۳۱Railway yard and track maintenance workersC
۷۵۳۲Water transport deck and engine room crewC
۷۵۳۳Boat and cable ferry operators and related occupationsC
۷۵۳۴Air transport ramp attendantsC
۷۵۳۵Other automotive mechanical installers and servicersC
۸۴۱۱Underground mine service and support workersC
۸۴۱۲Oil and gas well drilling and related workers and services operatorsC
۸۴۲۱Chain saw and skidder operatorsC
۸۴۲۲Silviculture and forestry workersC
۸۴۳۱General farm workersC
۸۴۳۲Nursery and greenhouse workersC
۸۴۴۱Fishing vessel deckhandsC
۸۴۴۲Trappers and huntersC
۹۴۱۱Machine operators, mineral and metal processingC
NOC TitleSkill level or type
۹۴۱۲Foundry workersC
۹۴۱۳Glass forming and finishing machine operators and glass cuttersC
۹۴۱۴Concrete, clay and stone forming operatorsC
۹۴۱۵Inspectors and testers, mineral and metal processingC
۹۴۱۶Metalworking and forging machine operatorsC
۹۴۱۷Machining tool operatorsC
۹۴۱۸Other metal products machine operatorsC
۹۴۲۱Chemical plant machine operatorsC
۹۴۲۲Plastics processing machine operatorsC
۹۴۲۳Rubber processing machine operators and related workersC
۹۴۳۱Sawmill machine operatorsC
۹۴۳۲Pulp mill machine operatorsC
۹۴۳۳Papermaking and finishing machine operatorsC
۹۴۳۴Other wood processing machine operatorsC
۹۴۳۵Paper converting machine operatorsC
۹۴۳۶Lumber graders and other wood processing inspectors and gradersC
۹۴۳۷Woodworking machine operatorsC
۹۴۴۱Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersC
۹۴۴۲Weavers, knitters and other fabric making occupationsC
۹۴۴۵Fabric, fur and leather cuttersC
۹۴۴۶Industrial sewing machine operatorsC
۹۴۴۷Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturingC
۹۴۶۱Process control and machine operators, food and beverage processingC
۹۴۶۲Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersC
۹۴۶۳Fish and seafood plant workersC
NOC TitleSkill level or type
۹۴۶۵Testers and graders, food and beverage processingC
۹۴۷۱Plateless printing equipment operatorsC
۹۴۷۲Camera, platemaking and other prepress occupationsC
۹۴۷۳Binding and finishing machine operatorsC
۹۴۷۴Photographic and film processorsC
۹۵۲۱Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
۹۵۲۲Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
۹۵۲۳Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
۹۵۲۴Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
۹۵۲۵Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
۹۵۲۶Mechanical assemblers and inspectorsC
۹۵۲۷Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
۹۵۳۱Boat assemblers and inspectorsC
۹۵۳۲Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
۹۵۳۳Other wood products assemblers and inspectorsC
۹۵۳۴Furniture finishers and refinishersC
۹۵۳۵Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
۹۵۳۶Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
۹۵۳۷Other products assemblers, finishers and inspectorsC
۶۶۱۱CashiersD
۶۶۲۱Service station attendantsD
۶۶۲۲Store shelf stockers, clerks and order fillersD
۶۶۲۳Other sales related occupationsD
۶۷۱۱Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
۶۷۲۱Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
NOC TitleSkill level or type
۹۴۶۵Testers and graders, food and beverage processingC
۹۴۷۱Plateless printing equipment operatorsC
۹۴۷۲Camera, platemaking and other prepress occupationsC
۹۴۷۳Binding and finishing machine operatorsC
۹۴۷۴Photographic and film processorsC
۹۵۲۱Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
۹۵۲۲Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
۹۵۲۳Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
۹۵۲۴Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
۹۵۲۵Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
۹۵۲۶Mechanical assemblers and inspectorsC
۹۵۲۷Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
۹۵۳۱Boat assemblers and inspectorsC
۹۵۳۲Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
۹۵۳۳Other wood products assemblers and inspectorsC
۹۵۳۴Furniture finishers and refinishersC
۹۵۳۵Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
۹۵۳۶Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
۹۵۳۷Other products assemblers, finishers and inspectorsC
۶۶۱۱CashiersD
۶۶۲۱Service station attendantsD
۶۶۲۲Store shelf stockers, clerks and order fillersD
۶۶۲۳Other sales related occupationsD
۶۷۱۱Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
۶۷۲۱Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
1
NOC TitleSkill level or type
۰۰۱۱Legislators۰
۰۰۱۲Senior government managers and officials۰
۰۰۱۳Senior managers – financial, communications and other business services۰
۰۰۱۴Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations۰
۰۰۱۵Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.۰
۰۰۱۶Senior managers – construction, transportation, production and utilities۰
۰۱۱۱Financial managers۰
۰۱۱۲Human resources managers۰
۰۱۱۳Purchasing managers۰
۰۱۱۴Other administrative services managers۰
۰۱۲۱Insurance, real estate and financial brokerage managers۰
۰۱۲۲Banking, credit and other investment managers۰
۰۱۲۴Advertising, marketing and public relations managers۰
۰۱۲۵Other business services managers۰
۰۱۳۱Telecommunication carriers managers۰
۰۱۳۲Postal and courier services managers۰
۰۲۱۱Engineering managers۰
۰۲۱۲Architecture and science managers۰
۰۲۱۳Computer and information systems managers۰
۰۳۱۱Managers in health care۰
۰۴۱۱Government managers – health and social policy development and program administration۰
۰۴۱۲Government managers – economic analysis, policy development and program administration۰
۰۴۱۳Government managers – education policy development and program administration۰
۰۴۱۴Other managers in public administration۰
۰۴۲۱Administrators – post-secondary education and vocational training۰
2
NOC TitleSkill level or type
۰۴۲۲School principals and administrators of elementary and secondary education۰
۰۴۲۳Managers in social, community and correctional services۰
۰۴۳۱Commissioned police officers۰
۰۴۳۲Fire chiefs and senior firefighting officers۰
۰۴۳۳Commissioned officers of the Canadian Armed Forces۰
۰۵۱۱Library, archive, museum and art gallery managers۰
۰۵۱۲Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts۰
۰۵۱۳Recreation, sports and fitness program and service directors۰
۰۶۰۱Corporate sales managers۰
۰۶۲۱Retail and wholesale trade managers۰
۰۶۳۱Restaurant and food service managers۰
۰۶۳۲Accommodation service managers۰
۰۶۵۱Managers in customer and personal services, n.e.c.۰
۰۷۱۱Construction managers۰
۰۷۱۲Home building and renovation managers۰
۰۷۱۴Facility operation and maintenance managers۰
۰۷۳۱Managers in transportation۰
۰۸۱۱Managers in natural resources production and fishing۰
۰۸۲۱Managers in agriculture۰
۰۸۲۲Managers in horticulture۰
۰۸۲۳Managers in aquaculture۰
۰۹۱۱Manufacturing managers۰
۰۹۱۲Utilities managers۰
۱۱۱۱Financial auditors and accountantsA
۱۱۱۲Financial and investment analystsA
3
NOC TitleSkill level or type
۱۱۱۳Securities agents, investment dealers and brokersA
۱۱۱۴Other financial officersA
۱۱۲۱Human resources professionalsA
۱۱۲۲Professional occupations in business management consultingA
۱۱۲۳Professional occupations in advertising, marketing and public relationsA
۲۱۱۱Physicists and astronomersA
۲۱۱۲ChemistsA
۲۱۱۳Geoscientists and oceanographersA
۲۱۱۴Meteorologists and climatologistsA
۲۱۱۵Other professional occupations in physical sciencesA
۲۱۲۱Biologists and related scientistsA
۲۱۲۲Forestry professionalsA
۲۱۲۳Agricultural representatives, consultants and specialistsA
۲۱۳۱Civil engineersA
۲۱۳۲Mechanical engineersA
۲۱۳۳Electrical and electronics engineersA
۲۱۳۴Chemical engineersA
۲۱۴۱Industrial and manufacturing engineersA
۲۱۴۲Metallurgical and materials engineersA
۲۱۴۳Mining engineersA
۲۱۴۴Geological engineersA
۲۱۴۵Petroleum engineersA
۲۱۴۶Aerospace engineersA
۲۱۴۷Computer engineers (except software engineers and designers)A
۲۱۴۸Other professional engineers, n.e.c.A
4
NOC TitleSkill level or type
۲۱۵۱ArchitectsA
۲۱۵۲Landscape architectsA
۲۱۵۳Urban and land use plannersA
۲۱۵۴Land surveyorsA
۲۱۶۱Mathematicians, statisticians and actuariesA
۲۱۷۱Information systems analysts and consultantsA
۲۱۷۲Database analysts and data administratorsA
۲۱۷۳Software engineers and designersA
۲۱۷۴Computer programmers and interactive media developersA
۲۱۷۵Web designers and developersA
۳۰۱۱Nursing co-ordinators and supervisorsA
۳۰۱۲Registered nurses and registered psychiatric nursesA
۳۱۱۱Specialist physiciansA
۳۱۱۲General practitioners and family physiciansA
۳۱۱۳DentistsA
۳۱۱۴VeterinariansA
۳۱۲۱OptometristsA
۳۱۲۲ChiropractorsA
۳۱۲۴Allied primary health practitionersA
۳۱۲۵Other professional occupations in health diagnosing and treatingA
۳۱۳۱PharmacistsA
۳۱۳۲Dietitians and nutritionistsA
۳۱۴۱Audiologists and speech-language pathologistsA
۳۱۴۲PhysiotherapistsA
۳۱۴۳Occupational therapistsA
5
NOC TitleSkill level or type
۳۱۴۴Other professional occupations in therapy and assessmentA
۴۰۱۱University professors and lecturersA
۴۰۱۲Post-secondary teaching and research assistantsA
۴۰۲۱College and other vocational instructorsA
۴۰۳۱Secondary school teachersA
۴۰۳۲Elementary school and kindergarten teachersA
۴۰۳۳Educational counsellorsA
۴۱۱۱JudgesA
۴۱۱۲Lawyers and Quebec notariesA
۴۱۵۱PsychologistsA
۴۱۵۲Social workersA
۴۱۵۳Family, marriage and other related counsellorsA
۴۱۵۴Professional occupations in religionA
۴۱۵۵Probation and parole officers and related occupationsA
۴۱۵۶Employment counsellorsA
۴۱۶۱Natural and applied science policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۲Economists and economic policy researchers and analystsA
۴۱۶۳Business development officers and marketing researchers and consultantsA
۴۱۶۴Social policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۵Health policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۶Education policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۷Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officersA
۴۱۶۸Program officers unique to governmentA
۴۱۶۹Other professional occupations in social science, n.e.c.A
۵۱۱۱LibrariansA
6
NOC TitleSkill level or type
۵۱۱۲Conservators and curatorsA
۵۱۱۳ArchivistsA
۵۱۲۱Authors and writersA
۵۱۲۲EditorsA
۵۱۲۳JournalistsA
۵۱۲۵Translators, terminologists and interpretersA
۵۱۳۱Producers, directors, choreographers and related occupationsA
۵۱۳۲Conductors, composers and arrangersA
۵۱۳۳Musicians and singersA
۵۱۳۴DancersA
۵۱۳۵Actors and comediansA
۵۱۳۶Painters, sculptors and other visual artistsA
۱۲۱۱Supervisors, general office and administrative support workersB
۱۲۱۲Supervisors, finance and insurance office workersB
۱۲۱۳Supervisors, library, correspondence and related information workersB
۱۲۱۴Supervisors, mail and message distribution occupationsB
۱۲۱۵Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsB
۱۲۲۱Administrative officersB
۱۲۲۲Executive assistantsB
۱۲۲۳Human resources and recruitment officersB
۱۲۲۴Property administratorsB
۱۲۲۵Purchasing agents and officersB
۱۲۲۶Conference and event plannersB
۱۲۲۷Court officers and justices of the peaceB
۱۲۲۸Employment insurance, immigration, border services and revenue officersB
7
NOC TitleSkill level or type
۱۲۴۱Administrative assistantsB
۱۲۴۲Legal administrative assistantsB
۱۲۴۳Medical administrative assistantsB
۱۲۵۱Court reporters, medical transcriptionists and related occupationsB
۱۲۵۲Health information management occupationsB
۱۲۵۳Records management techniciansB
۱۲۵۴Statistical officers and related research support occupationsB
۱۳۱۱Accounting technicians and bookkeepersB
۱۳۱۲Insurance adjusters and claims examinersB
۱۳۱۳Insurance underwritersB
۱۳۱۴Assessors, valuators and appraisersB
۱۳۱۵Customs, ship and other brokersB
۲۲۱۱Chemical technologists and techniciansB
۲۲۱۲Geological and mineral technologists and techniciansB
۲۲۲۱Biological technologists and techniciansB
۲۲۲۲Agricultural and fish products inspectorsB
۲۲۲۳Forestry technologists and techniciansB
۲۲۲۴Conservation and fishery officersB
۲۲۲۵Landscape and horticulture technicians and specialistsB
۲۲۳۱Civil engineering technologists and techniciansB
۲۲۳۲Mechanical engineering technologists and techniciansB
۲۲۳۳Industrial engineering and manufacturing technologists and techniciansB
۲۲۳۴Construction estimatorsB
۲۲۴۱Electrical and electronics engineering technologists and techniciansB
۲۲۴۲Electronic service technicians (household and business equipment)B
8
NOC TitleSkill level or type
۲۲۴۳Industrial instrument technicians and mechanicsB
۲۲۴۴Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectorsB
۲۲۵۱Architectural technologists and techniciansB
۲۲۵۲Industrial designersB
۲۲۵۳Drafting technologists and techniciansB
۲۲۵۴Land survey technologists and techniciansB
۲۲۵۵Technical occupations in geomatics and meteorologyB
۲۲۶۱Non-destructive testers and inspection techniciansB
۲۲۶۲Engineering inspectors and regulatory officersB
۲۲۶۳Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyB
۲۲۶۴Construction inspectorsB
۲۲۷۱Air pilots, flight engineers and flying instructorsB
۲۲۷۲Air traffic controllers and related occupationsB
۲۲۷۳Deck officers, water transportB
۲۲۷۴Engineer officers, water transportB
۲۲۷۵Railway traffic controllers and marine traffic regulatorsB
۲۲۸۱Computer network techniciansB
۲۲۸۲User support techniciansB
۲۲۸۳Information systems testing techniciansB
۳۲۱۱Medical laboratory technologistsB
۳۲۱۲Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsB
۳۲۱۳Animal health technologists and veterinary techniciansB
۳۲۱۴Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologistsB
۳۲۱۵Medical radiation technologistsB
۳۲۱۶Medical sonographersB
9
NOC TitleSkill level or type
۳۲۱۷Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.B
۳۲۱۹Other medical technologists and technicians (except dental health)B
۳۲۲۱DenturistsB
۳۲۲۲Dental hygienists and dental therapistsB
۳۲۲۳Dental technologists, technicians and laboratory assistantsB
۳۲۳۱OpticiansB
۳۲۳۲Practitioners of natural healingB
۳۲۳۳Licensed practical nursesB
۳۲۳۴Paramedical occupationsB
۳۲۳۶Massage therapistsB
۳۲۳۷Other technical occupations in therapy and assessmentB
۴۲۱۱Paralegal and related occupationsB
۴۲۱۲Social and community service workersB
۴۲۱۴Early childhood educators and assistantsB
۴۲۱۵Instructors of persons with disabilitiesB
۴۲۱۶Other instructorsB
۴۲۱۷Other religious occupationsB
۴۳۱۱Police officers (except commissioned)B
۴۳۱۲FirefightersB
۴۳۱۳Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesB
۵۲۱۱Library and public archive techniciansB
۵۲۱۲Technical occupations related to museums and art galleriesB
۵۲۲۱PhotographersB
۵۲۲۲Film and video camera operatorsB
۵۲۲۳Graphic arts techniciansB
10
NOC TitleSkill level or type
۵۲۲۴Broadcast techniciansB
۵۲۲۵Audio and video recording techniciansB
۵۲۲۶Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing artsB
۵۲۲۷Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing artsB
۵۲۳۱Announcers and other broadcastersB
۵۲۳۲Other performers, n.e.c.B
۵۲۴۱Graphic designers and illustratorsB
۵۲۴۲Interior designers and interior decoratorsB
۵۲۴۳Theatre, fashion, exhibit and other creative designersB
۵۲۴۴Artisans and craftspersonsB
۵۲۴۵Patternmakers – textile, leather and fur productsB
۵۲۵۱AthletesB
۵۲۵۲CoachesB
۵۲۵۳Sports officials and refereesB
۵۲۵۴Program leaders and instructors in recreation, sport and fitnessB
۶۲۱۱Retail sales supervisorsB
۶۲۲۱Technical sales specialists – wholesale tradeB
۶۲۲۲Retail and wholesale buyersB
۶۲۳۱Insurance agents and brokersB
۶۲۳۲Real estate agents and salespersonsB
۶۲۳۵Financial sales representativesB
۶۳۱۱Food service supervisorsB
۶۳۱۲Executive housekeepersB
۶۳۱۳Accommodation, travel, tourism and related services supervisorsB
۶۳۱۴Customer and information services supervisorsB
11
NOC TitleSkill level or type
۶۳۱۵Cleaning supervisorsB
۶۳۱۶Other services supervisorsB
۶۳۲۱ChefsB
۶۳۲۲CooksB
۶۳۳۱Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleB
۶۳۳۲BakersB
۶۳۴۱Hairstylists and barbersB
۶۳۴۲Tailors, dressmakers, furriers and millinersB
۶۳۴۳Shoe repairers and shoemakersB
۶۳۴۴Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupationsB
۶۳۴۵UpholsterersB
۶۳۴۶Funeral directors and embalmersB
۷۲۰۱Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupationsB
۷۲۰۲Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupationsB
۷۲۰۳Contractors and supervisors, pipefitting tradesB
۷۲۰۴Contractors and supervisors, carpentry tradesB
۷۲۰۵Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicersB
۷۲۳۱Machinists and machining and tooling inspectorsB
۷۲۳۲Tool and die makersB
۷۲۳۳Sheet metal workersB
۷۲۳۴BoilermakersB
۷۲۳۵Structural metal and platework fabricators and fittersB
۷۲۳۶IronworkersB
۷۲۳۷Welders and related machine operatorsB
۷۲۴۱Electricians (except industrial and power system)B
12
NOC TitleSkill level or type
۷۲۴۲Industrial electriciansB
۷۲۴۳Power system electriciansB
۷۲۴۴Electrical power line and cable workersB
۷۲۴۵Telecommunications line and cable workersB
۷۲۴۶Telecommunications installation and repair workersB
۷۲۴۷Cable television service and maintenance techniciansB
۷۲۵۱PlumbersB
۷۲۵۲Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installersB
۷۲۵۳Gas fittersB
۷۲۷۱CarpentersB
۷۲۷۲CabinetmakersB
۷۲۸۱BricklayersB
۷۲۸۲Concrete finishersB
۷۲۸۳TilesettersB
۷۲۸۴Plasterers, drywall installers and finishers and lathersB
۷۲۹۱Roofers and shinglersB
۷۲۹۲GlaziersB
۷۲۹۳InsulatorsB
۷۲۹۴Painters and decorators (except interior decorators)B
۷۲۹۵Floor covering installersB
۷۳۰۱Contractors and supervisors, mechanic tradesB
۷۳۰۲Contractors and supervisors, heavy equipment operator crewsB
۷۳۰۳Supervisors, printing and related occupationsB
۷۳۰۴Supervisors, railway transport operationsB
۷۳۰۵Supervisors, motor transport and other ground transit operatorsB
13
NOC TitleSkill level or type
۷۳۱۱Construction millwrights and industrial mechanicsB
۷۳۱۲Heavy-duty equipment mechanicsB
۷۳۱۳Heating, refrigeration and air conditioning mechanicsB
۷۳۱۴Railway carmen/womenB
۷۳۱۵Aircraft mechanics and aircraft inspectorsB
۷۳۱۶Machine fittersB
۷۳۱۸Elevator constructors and mechanicsB
۷۳۲۱Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairersB
۷۳۲۲Motor vehicle body repairersB
۷۳۳۱Oil and solid fuel heating mechanicsB
۷۳۳۲Appliance servicers and repairersB
۷۳۳۳Electrical mechanicsB
۷۳۳۴Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanicsB
۷۳۳۵Other small engine and small equipment repairersB
۷۳۶۱Railway and yard locomotive engineersB
۷۳۶۲Railway conductors and brakemen/womenB
۷۳۷۱Crane operatorsB
۷۳۷۲Drillers and blasters – surface mining, quarrying and constructionB
۷۳۷۳Water well drillersB
۷۳۸۱Printing press operatorsB
۷۳۸۴Other trades and related occupations, n.e.c.B
۸۲۱۱Supervisors, logging and forestryB
۸۲۲۱Supervisors, mining and quarryingB
۸۲۲۲Contractors and supervisors, oil and gas drilling and servicesB
۸۲۳۱Underground production and development minersB
14
NOC TitleSkill level or type
۸۲۳۲Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workersB
۸۲۴۱Logging machinery operatorsB
۸۲۵۲Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersB
۸۲۵۵Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture servicesB
۸۲۶۱Fishing masters and officersB
۸۲۶۲Fishermen/womenB
۹۲۱۱Supervisors, mineral and metal processingB
۹۲۱۲Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilitiesB
۹۲۱۳Supervisors, food and beverage processingB
۹۲۱۴Supervisors, plastic and rubber products manufacturingB
۹۲۱۵Supervisors, forest products processingB
۹۲۱۷Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturingB
۹۲۲۱Supervisors, motor vehicle assemblingB
۹۲۲۲Supervisors, electronics manufacturingB
۹۲۲۳Supervisors, electrical products manufacturingB
۹۲۲۴Supervisors, furniture and fixtures manufacturingB
۹۲۲۶Supervisors, other mechanical and metal products manufacturingB
۹۲۲۷Supervisors, other products manufacturing and assemblyB
۹۲۳۱Central control and process operators, mineral and metal processingB
۹۲۳۲Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processingB
۹۲۳۵Pulping, papermaking and coating control operatorsB
۹۲۴۱Power engineers and power systems operatorsB
۹۲۴۳Water and waste treatment plant operatorsB
۱۴۱۱General office support workersC
۱۴۱۴ReceptionistsC
15
NOC TitleSkill level or type
۱۴۱۵Personnel clerksC
۱۴۱۶Court clerksC
۱۴۲۲Data entry clerksC
۱۴۲۳Desktop publishing operators and related occupationsC
۱۴۳۱Accounting and related clerksC
۱۴۳۲Payroll administratorsC
۱۴۳۴Banking, insurance and other financial clerksC
۱۴۳۵CollectorsC
۱۴۵۱Library assistants and clerksC
۱۴۵۲Correspondence, publication and regulatory clerksC
۱۴۵۴Survey interviewers and statistical clerksC
۱۵۱۱Mail, postal and related workersC
۱۵۱۲Letter carriersC
۱۵۱۳Couriers, messengers and door-to-door distributorsC
۱۵۲۱Shippers and receiversC
۱۵۲۲Storekeepers and partspersonsC
۱۵۲۳Production logistics co-ordinatorsC
۱۵۲۴Purchasing and inventory control workersC
۱۵۲۵DispatchersC
۱۵۲۶Transportation route and crew schedulersC
۳۴۱۱Dental assistantsC
۳۴۱۳Nurse aides, orderlies and patient service associatesC
۳۴۱۴Other assisting occupations in support of health servicesC
۴۴۱۱Home child care providersC
۴۴۱۲Home support workers, housekeepers and related occupationsC
16
NOC TitleSkill level or type
۴۴۱۳Elementary and secondary school teacher assistantsC
۴۴۲۱Sheriffs and bailiffsC
۴۴۲۲Correctional service officersC
۴۴۲۳By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.C
۶۴۱۱Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)C
۶۴۲۱Retail salespersonsC
۶۵۱۱Maîtres d’hôtel and hosts/hostessesC
۶۵۱۲BartendersC
۶۵۱۳Food and beverage serversC
۶۵۲۱Travel counsellorsC
۶۵۲۲Pursers and flight attendantsC
۶۵۲۳Airline ticket and service agentsC
۶۵۲۴Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerksC
۶۵۲۵Hotel front desk clerksC
۶۵۳۱Tour and travel guidesC
۶۵۳۲Outdoor sport and recreational guidesC
۶۵۳۳Casino occupationsC
۶۵۴۱Security guards and related security service occupationsC
۶۵۵۱Customer services representatives – financial institutionsC
۶۵۵۲Other customer and information services representativesC
۶۵۶۱Image, social and other personal consultantsC
۶۵۶۲Estheticians, electrologists and related occupationsC
۶۵۶۳Pet groomers and animal care workersC
۶۵۶۴Other personal service occupationsC
۷۴۴۱Residential and commercial installers and servicersC
17
NOC TitleSkill level or type
۷۴۴۲Waterworks and gas maintenance workersC
۷۴۴۴Pest controllers and fumigatorsC
۷۴۴۵Other repairers and servicersC
۷۴۵۱Longshore workersC
۷۴۵۲Material handlersC
۷۵۱۱Transport truck driversC
۷۵۱۲Bus drivers, subway operators and other transit operatorsC
۷۵۱۳Taxi and limousine drivers and chauffeursC
۷۵۱۴Delivery and courier service driversC
۷۵۲۱Heavy equipment operators (except crane)C
۷۵۲۲Public works maintenance equipment operators and related workersC
۷۵۳۱Railway yard and track maintenance workersC
۷۵۳۲Water transport deck and engine room crewC
۷۵۳۳Boat and cable ferry operators and related occupationsC
۷۵۳۴Air transport ramp attendantsC
۷۵۳۵Other automotive mechanical installers and servicersC
۸۴۱۱Underground mine service and support workersC
۸۴۱۲Oil and gas well drilling and related workers and services operatorsC
۸۴۲۱Chain saw and skidder operatorsC
۸۴۲۲Silviculture and forestry workersC
۸۴۳۱General farm workersC
۸۴۳۲Nursery and greenhouse workersC
۸۴۴۱Fishing vessel deckhandsC
۸۴۴۲Trappers and huntersC
۹۴۱۱Machine operators, mineral and metal processingC
18
NOC TitleSkill level or type
۹۴۱۲Foundry workersC
۹۴۱۳Glass forming and finishing machine operators and glass cuttersC
۹۴۱۴Concrete, clay and stone forming operatorsC
۹۴۱۵Inspectors and testers, mineral and metal processingC
۹۴۱۶Metalworking and forging machine operatorsC
۹۴۱۷Machining tool operatorsC
۹۴۱۸Other metal products machine operatorsC
۹۴۲۱Chemical plant machine operatorsC
۹۴۲۲Plastics processing machine operatorsC
۹۴۲۳Rubber processing machine operators and related workersC
۹۴۳۱Sawmill machine operatorsC
۹۴۳۲Pulp mill machine operatorsC
۹۴۳۳Papermaking and finishing machine operatorsC
۹۴۳۴Other wood processing machine operatorsC
۹۴۳۵Paper converting machine operatorsC
۹۴۳۶Lumber graders and other wood processing inspectors and gradersC
۹۴۳۷Woodworking machine operatorsC
۹۴۴۱Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersC
۹۴۴۲Weavers, knitters and other fabric making occupationsC
۹۴۴۵Fabric, fur and leather cuttersC
۹۴۴۶Industrial sewing machine operatorsC
۹۴۴۷Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturingC
۹۴۶۱Process control and machine operators, food and beverage processingC
۹۴۶۲Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersC
۹۴۶۳Fish and seafood plant workersC
19
NOC TitleSkill level or type
۹۴۶۵Testers and graders, food and beverage processingC
۹۴۷۱Plateless printing equipment operatorsC
۹۴۷۲Camera, platemaking and other prepress occupationsC
۹۴۷۳Binding and finishing machine operatorsC
۹۴۷۴Photographic and film processorsC
۹۵۲۱Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
۹۵۲۲Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
۹۵۲۳Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
۹۵۲۴Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
۹۵۲۵Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
۹۵۲۶Mechanical assemblers and inspectorsC
۹۵۲۷Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
۹۵۳۱Boat assemblers and inspectorsC
۹۵۳۲Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
۹۵۳۳Other wood products assemblers and inspectorsC
۹۵۳۴Furniture finishers and refinishersC
۹۵۳۵Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
۹۵۳۶Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
۹۵۳۷Other products assemblers, finishers and inspectorsC
۶۶۱۱CashiersD
۶۶۲۱Service station attendantsD
۶۶۲۲Store shelf stockers, clerks and order fillersD
۶۶۲۳Other sales related occupationsD
۶۷۱۱Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
۶۷۲۱Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD
20
NOC TitleSkill level or type
۹۴۶۵Testers and graders, food and beverage processingC
۹۴۷۱Plateless printing equipment operatorsC
۹۴۷۲Camera, platemaking and other prepress occupationsC
۹۴۷۳Binding and finishing machine operatorsC
۹۴۷۴Photographic and film processorsC
۹۵۲۱Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsC
۹۵۲۲Motor vehicle assemblers, inspectors and testersC
۹۵۲۳Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersC
۹۵۲۴Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingC
۹۵۲۵Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersC
۹۵۲۶Mechanical assemblers and inspectorsC
۹۵۲۷Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingC
۹۵۳۱Boat assemblers and inspectorsC
۹۵۳۲Furniture and fixture assemblers and inspectorsC
۹۵۳۳Other wood products assemblers and inspectorsC
۹۵۳۴Furniture finishers and refinishersC
۹۵۳۵Plastic products assemblers, finishers and inspectorsC
۹۵۳۶Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsC
۹۵۳۷Other products assemblers, finishers and inspectorsC
۶۶۱۱CashiersD
۶۶۲۱Service station attendantsD
۶۶۲۲Store shelf stockers, clerks and order fillersD
۶۶۲۳Other sales related occupationsD
۶۷۱۱Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsD
۶۷۲۱Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesD

دولت کانادا از این طبقه بندی مشاغل کانادا به منظور تعیین صلاحیت متقاضیان مهاجرت به کانادا استفاده می کند.

اگر می خواهید به کانادا  به عنوان مهاجر ماهر مهاجرت کنید (اکسپرس اینتری)

شغل یا کاری که شما در گذشته انجام داده اید باید در طبقه بندی مشاغل کانادا سطح مهارتی ۰ یا A یا B باشد تا بتوانید از طریق اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت کنید. سیستم اکسپرس اینتری به منظور اخذ اقامت دائم کانادا است که شامل موراد زیر است :

اگر می خواهید به کانادا  به عنوان مهاجر ماهر مهاجرت کنید (مهاجرت به ناحیه آتلانتیک)
تجربه ی کاری شما باید در طبقه بندی مشاغل کانادا در دسته ۰, A ,B یا C باشد.
 • همچنین اگر شغل شما در دسته های D و یا C است اصلا جای نگرانی نیست زیرا شما سه گزینه پیش روی خود دارید :
 • مهاجرت استانی
 • مهاجرت به ناحیه آتلانتیک
 • امکان کار در کانادا تا دو سال

که با امکان کار در کانادا به مدت دوسال شما می توانید به آسانی از طریق برنامه تجربه کانادایی اقامت دائم کانادا را اخذ کنید.

چطور اقدام کنم؟

شما می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما صحبت کنید و اولین وقت مشاوره خود را رزرو کنید. مرکز مشاوره حقوق ایران با داشتن کادری از وکلا و مشاوران مجرب در خدمت شما است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.