23 شهر برتر کانادا برای زندگی کدامند؟

۱,۱۹۴

در این مقاله به معرفی 23 شهر برتر کانادا خواهیم پرداخت و معیارهایی همچون جمعیت، میانگین ثروت خالص خانوار، میانگین درآمد خانوار، نرخ برآورد شده بیکاری، نرخ جرائم و … را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 1. شهر ویتبی، اونتاریو

رتبه در 2017: 103

جمعیت: 136657 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 101792 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 817453 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.7٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 100 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 3251 مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 81 پزشک

 

 

 1. شهر نیوتکامست، اونتاریو

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در 2017: 107

جمعیت: 36745 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 96041 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 755965 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.6٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 122 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2906 مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 95 پزشک

 

 

 1. شهر نیومارکت، اونتاریو

رتبه در 2017: 56

جمعیت: 90908 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 95636 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 947429 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.7٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 100 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2749  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 95 پزشک

متاهل یا زندگی مشترک قانونی( برای جمعیت 15 سال و بالاتر) : 5,625 در سال 2016

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 

 1. شهر بونی ویل، اونتاریو

رتبه در 2017: 228

جمعیت: 14658 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 3.9٪

میانگین درآمد خانوار: 103652 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 789157 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 1.4٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 86 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 4899  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 93 پزشک

 

 

 

 1. شهر نیشن، اونتاریو

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در 2017: 123

جمعیت: 13275 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.1٪

میانگین درآمد خانوار: 88088 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 478620 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.2٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 113 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2186  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 142 پزشک

 

 

 

 

 1. شهر ویسلر، بریتیش کلمبیا

رتبه در 2017: 84

جمعیت: 13193 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 4.3٪

میانگین درآمد خانوار: 86423 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 1460422 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 1.2٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 83 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 14137  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 159 پزشک

 

 

 

 

 1. شهر سنت آلبرت، آلبرتا

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در 2017: 7

جمعیت: 70874 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 6.8٪

میانگین درآمد خانوار: 123948 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 900192 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.0٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 86 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 5313  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 129 پزشک

 

 

 

 1. شهر کینگ، اونتاریو

رتبه در 2017: 68

جمعیت: 26697 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 110816 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 2655435 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.6٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 114 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2749  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 95 پزشک

 

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 

 

 1. شهر لوی، کبک

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در 2017: 9

جمعیت: 147403 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 3.4٪

میانگین درآمد خانوار: 79323 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 387146 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.0٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 94 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2784  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 106 پزشک

 

23 شهر برتر کانادا

 

 1. شهر تورنتو، اونتاریو

رتبه در 2017: 129

جمعیت: 2933262 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 55945 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 906663 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.0٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 117 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 3847  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 75 پزشک

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 

 

 1. مونت رویال- کبک

رتبه در سال 2017: 8

جمعیت: 21172 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 6.3%

میانگین ​​درآمد خانوار: 145853 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 2392238 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 3.3%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 117 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 4594 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 124 نفر

 

 

23 شهر برتر کانادا

 1. رد دیر، آلبرتا

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در سال 2017: 330

جمعیت: 107564 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 4.9%

میانگین ​​درآمد خانوار: 90844 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 628900 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 1.6%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 83 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 19460 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 99 نفر

 

 

 

 

 1. کمروز، آلبرتا

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در سال 2017: 216

جمعیت: 19488 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 3.9%

میانگین درآمد ​​خانوار: 61873 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 519846 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 1.8%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 83 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 9520 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 99 نفر

 

 1. هالتون هیلز، انتاریو

رتبه در سال 2017: 24

جمعیت: 65782 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7%

میانگین درآمد ​​خانوار: 108410 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 1190923 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 2.6%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 120 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 2133 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 91 نفر

 

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 

 

 

 1. سنت لامبرت، کبک

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه  در سال 2017: 55

جمعیت: 22432 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 4.9%

میانگین ​​درآمد خانوار: 83626 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 881272 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 2.7%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 118 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 3724 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 96 نفر

 

 1. وست مونت، کبک

رتبه در سال 2017: 52

جمعیت: 21083 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 7.5%

میانگین درآمد ​​خانوار: 117755 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 3953205 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 2.7%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 117 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 4594 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 124 نفر

 

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 1. کانمور، آلبرتا

رتبه در 2017: 29

جمعیت: 14930 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.1%

میانگین ​​درآمد خانوار: 75848 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 1478315 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 1.2%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 64 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 7،482 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 138 نفر

 

 1. میلتون، انتاریو

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در سال 2017: 151

جمعیت: 120556 نفی

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7%

میانگین درآمد ​​خانوار: 111875 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 1129276 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 2.0%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 120 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 2133 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 91 نفر

 

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 

 1. لاکومب، آلبرتا

رتبه در سال 2017: 299

جمعیت: 13906 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 4.9%

میانگین درآمد ​​خانوار: 97800 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 754291 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 1.8%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 81 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر: 7932 مورد

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 99 نفر

 

 1. سن-برونو-دو-مونتارویل، کبک

این شهر هم یکی از 23 شهر برتر کانادا می باشد:

رتبه در سال 2017: 6

جمعیت: 27171 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 4.9%

میانگین درآمد ​​خانوار: 96757 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 864221 دلار

مالیات بر دارایی بصورت درصدی از درآمد: 2.6%

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد: 118 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000 نفر:  نفر3724

پزشک خانواده به ازای هر 100000 نفر: 96 نفر

 

 

 

 

 1. شهر راسل تاون شیپ، اونتاریو

رتبه در 2017: 21

جمعیت: 17155 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.1٪

میانگین درآمد خانوار: 112644 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 509564 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.2٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 78 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2540  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 142 پزشک

 

 

 1. اتاوا، اونتاریو

رتبه در 2017: 1

جمعیت: 999183 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.1٪

میانگین درآمد خانوار: 93975 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 695242 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.4٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 117 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 3782  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 142 پزشک

 

23 شهر برتر کانادا

 

 

 1. شهر اوک ویل، اونتاریو

رتبه در 2017: 15

جمعیت: 209039 نفر

نرخ برآورد شده بیکاری: 5.7٪

میانگین درآمد خانوار: 112207 دلار

میانگین ثروت خالص خانوار: 1742036 دلار

مالیات بر دارایی به صورت درصدی از درآمد: 2.6٪

کل روزهای بالاتر از 20 درجه سانتی گراد: 107 روز

نرخ جرائم به ازای هر 100000نفر: 2133  مورد

پزشک خانواده به هر 100000 نفر: 91 پزشک

رتبه شماره 1 از وضعیت اقتصادی قوی، نرخ اندک جرائم و آب و هوای فوق العاده برخوردار است

 

 

نیازمند  کسب اطلاعات بیشتر درباره 23 شهر برتر کانادا و به طور کلی مهاجرت به کانادا هستید؟

وکیل قانونی ما در تجربه سالها زندگی، تحصیل و کار در آمریکا و کانادا را با شما به اشتراک خواهد گذاشت.

می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر یا صحبت با مشاور ما، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس ما : ۰۲۱۶۶۷۴۶۴۵4

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی سایت